NOteikumi un nosacījumi

Šajā interneta vietnē piedāvāto produktu pārdevējs SIA "INFORO" Reģ.Nr. 40203384058, Jur.Adr.  Maskavas iela 260 k-7 – 67, Rīga, LV-1063 no vienas puses, turpmāk saukts PĀRDEVĒJS, un fiziska vai juridiska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādātie preci, turpmāk saukts PIRCĒJS, no otras puses, noslēdz šādu līgumu:

Pirms uzsākt lietot pārdevēja izveidoto interneta vietni www.inforo.lv (turpmāk INTERNETA VIETNE), lūdzam rūpīgi izlasīt šos interneta veitnes lietošanas noteikumus. Šīs interneta vietnes lietošanas noteikumi attiecās uz visiem interneta vietnes lietotājiem (turpmāk LIETOTĀJI) un vietnes lietošana ir uzskatāma par apstiprinājumutam, ka lietotāji ir pilnīgi iepazinušies ar interneta vietnes lietošanas noteikumiem (turpmāk NOTEIKUMI) un apņemās tos ievērot.

1. Pārdevēja tiesības un pienākimu

    1.1. Pāredevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt interneta vietnes saturu vai nosacījumus, kā arī jebkādu informāciju, ieskaitot informāciju, ko sniedz Pircējs.

     1.2. Pircējs piekrīt, ka Pārdevējs nav atbildīgs par jebkurām negatīvām sekām, ko šādas vai līdzīgas darbības var radīt Pircējam, un atsakās celt jebkādas pretenzijas šajā sakarā.

     1.3. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšējas paziņošanas vai piekrišanas bloķēt Pircēju pieeju Interneta vietnei, lai aizsargātu citu personu tiesības un likumīgās intereses vai izpildītu normatīvo aktu prasības.

2. Pircēja tiesīas un pienākumi

     2.1. Pircējam ir pienākums ievērot šīs interneta vietnes noteikumus, nepārkāpt Pārdevēja vai/un trešo personu tiesības, sniegt patiesu informāciju par sevi, izmantot drošus elektroniskos sakarus un datu pārraides līdzekļus, kā arī neiplatīt ļaundabīgas programmas, kas varētu traucēt interneta vietnei.

     2.2. Pircējam ir pienākums nekavējoties informēt pārdevēju, ja Pircējam kļuvis zināms, ka Pircēja datus izmanto, vai var izmantot trešās personas.

3. PIEGĀDES UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

     3.1. Pircējs veic pasūtīšanu caur šo interneta vietni norādot pasūtāmās preces modeli un daudzumu.

     3.2. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par precēm lietojot interneta vietnē iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot Pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski, un derīgs bez paraksta.

     3.3 Pārdevējs nodrošina preces piegādi viena mēneša laikā. Preces izņemšana veikalā  Mūkusalas iela 72 B Riga, Latvia-LV-1004 iespējama norādītajos laikos, pēc maksājuma apstiprināšanas.

    3.4. Pirkuma apliecinošs dokuments, kad preces tiek piegādātas Pircēja norādītajā adresē, ir preces pasūtījuma dokuments, kas tiek nosūtīts uz Pircēja norādīto e-pasta adresi pirkuma brīdī.

     3.5. Faktu, ka Pircējs ir saņēmis preci, apliecina Pircēja paraksts, preces saņemšanas brīdī, uz kurjera piegādātās pavadzīmes.


4. APMAKSA:

     4.1. Preces apmaksa ir iespējama veicot bezskaidaras naudas pārskaitījumu ar Visa vai MasterCard maksājumu karti.

     4.2. Skaidrā naudā saņemšanas brīdī.

     4.3 Līzingā, ko iespējams noformēt interneta vietnē vai klātienē veikalā Mūkusalas iela 72 B Riga, Latvia-LV-1004.

     4.4 Interneta bankā, izmantojot tiešsaistes pirkuma iespējas interneta vietnē.

     4.5 Bankas pārskaitījumu, pamatojoties uz pārdevēja izrakstītu rēķinu vai pavadzīmi. Ko var fiziski saņemt veikalā  Mūkusalas iela 72 B Riga, Latvia-LV-1004 vai uz klienta norādītu e-pastu

     4.6 Bankas karti, veikalā  Mūkusalas iela 72 B Riga, Latvia-LV-1004

5. ATTEIKUMA TIESĪBAS

     5.1. Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli.

     5.2. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pēc pircēja pieprasījuma.

     5.3. Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atgriezt preci Pārdevējam.

     5.4. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs. Atgriežamās preces Pircējam jānogādā  Mūkusalas iela 72 B Riga, Latvia-LV-1004 un tām ir jābūt pilnā komplektācijā.

     5.5. Pircējam naudas atmaksa, septiņu darba dienu laikā pēc preces atgriešanas, tiks veikta tādā pašā veidā, kā tika saņemta maksa par preci.

     5.6. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
        5.6.1. nepareizas lietošanas rezultātā prece bojāta;
        5.6.2. pasūtītā prece ir izgatavota tieši pircējam, pēc induviduāla pasūtījuma;
        5.6.3. Pircēja vainas dēļ bojātas preces mehāniskās detaļas.

     5.7. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestās daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņa". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā  nevērīgi izturoties pret preci, vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

6. AUTORTIESĪBAS

     6.1. Interneta vietnē izvetotā satura (tajā skaitā oriģinālteksti, fotogrāfijas, video u.c.) autortiesības pieder Pārdevējam vai trešajām pusēm, kuras devušas atļauju publicēt saturu interneta vietnē.

     6.2. Ir aizliegts publicēt, pārdot, kopēt, adaptēt utt. interneta vietnes saturu bez Pārdevēja atļaujas.

7. TIESISKĀS ATTIECĪBAS

     7.1. No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.

8. DATU APSTRĀDE

     8.1. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu interneta vietnē, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai pārdevējs varētu apkopot, izmantot, apstrādāt un pieņemt personisko informāciju, Pircējam pasūtījumu un veikt preces piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām.

     8.2. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti pazīņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apostrādi. 

9. DATU IEGUVE UN IZMANTOŠANA

     9.1. Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras Pārdevējs ar Pircēja piekrišanu no viņa iegūst, lai izpildītu noslegtā līguma noteikumus, kā arī, lai turpmāk sazinātos ar Pircēju.

     9.2. Pircēja datu iegūšana notiek tad, kad Pircējs sniedz kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, personas kodu, e-pasta adresi, talruņa nummuru, adresi) interneta vietnē.

     9.3. Pircēja datu iegūšana notiek brīdī, kad Pircējs veic pirkumu interneta vietnē, sniedzot kontaktinformāciju vai saglabājot informāciju, kas nepieciešama, lai atrunātu vēlamāko pirkuma īstenošanas veidu.

     9.4. Veicot pirkumu interneta vietnē, visa Pircēja personiskā informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu informāciju, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.

     9.5. Pārdevējs veic arī citu ziņu ievākšanu, kuras nav attiecināmi uz konkrētu personu (ziņas par dzimumu, vecumu, valodu, uzturēšanās vietu) un kuras tiek apkopotas vienīgi statistiskiem nolūkiem.

     9.6. Izmantojot iegūtos datus, Pārdevējs var informēt Pircēju par precēm, notikumiem un jaunumiem.

     9.7. Jebkurā laikā pircējs var dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas saraksta, ja informāciju par precēm, notikumiem un jaunumiem saņemt nevēlās.

     9.8. Pircēja dati tiek izmantoti veicot preces piegādi un pildot saistības, kas izriet no šī līguma.

     9.9. Pārdevējs apņemās darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu pienācīgu datu drošību.

10. PIEKĻUVE DATIEM

     10.1. Pārdevējs var atklāt pircēja datus, ja ir pamats uzskatīt, ka:

        10.1.1. šī informācija ir nepieciešama, lai identificētu, konstatētu vai uzsāktu tiesiskās darbības pret kādu personu, kura var nodarīt jebkādu kaitējumu citai personai vai arī Pārdevējam, apdraudot tās tiesības, īpašumu vai darbību, kā arī pakļaut šādiem un līdzīgiem riskiem citus šīs interneta vietnes lietotājus;

        10.1.2. tas jādara ņemot vērā normatīvo aktu prasības, vai gadījumos, kad to pieprasa kompetentas iestādes;

     10.2. Pircējam, iesniedzot rakstisku pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

        10.2.1. kādas ziņas par viņu iegūtas, datu ieguves avots, kad tika veiktas pēdējās datu izmaiņas;

        10.2.2. kādam mērķim tika veikta datu apstrāde, ziņas par datu saņēmējiem.


11. SĪKDATNES

     11.1. Sīkdatnes ir pavisam nelielas teksta datnes, kas sniedz informāciju par to, cik bieži lietotājs apmeklē interneta vietni un ko tieši lietotājs savu sesiju laikā dara. Sīkdatnes nekādu personu identificējošu informāciju nesatur, bet, ja lietotājs šādu informāciju sniedz pats, tad šī informācija var tikt apvienota ar datiem, ko satur sīkdatnes.

     11.2. Pārdevējs lietotāju datoru pārlūkprogrammās var ievietot sīkdatnes.

     11.3. Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un dzēst. Varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Šādā gadījumā Jums būs jāpielāgo daži iestatījumi katru reizi, kad apmeklēsiet interneta vietni, un varbūt nedarbosies daži pakalpojumi un funkcijas.

12. DROŠĪBA

     12.1. Pārdevējs izmanto drošības datu sistēmas un nepieciešamības gadījumā ir gatavs veikt arī papildus drošības pasākumus, lai aizsargātu lietotāju datus no pazušānas, ļaunprātīgas izmantošanas un pārveidošanas.

     12.2. Piekļuve interneta vietnes lietotāju uzticētajai ir tikai īpaši pilnvarotiem Pārdevēja darbiniekiem. Pārdevējs veic aizsardzības pasākumus, tomēr Pārdevējs nevar pilnībā garantēt, ka nenotiks nekāds datu zudums, ļaunprātīgs izmantojums vai izmaiņas tajos.

13. SAISTOŠIE NOSACĪJUMI

     13.1. Uzticot personiskos datus un/vai citu personisku informāciju, interneta vietnes lietotāji apliecina, ka viņiem ir saistoši šie donfidencialitātes politikas nosacījumu, un viņi atzīst, ka Pārdevējam ir tiesības šajā dokumentā definētajos gadījumosrīkoties ar šo informāciju

      

Pirkumu grozs